Inwestycje celu publicznego

05.10.2018r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojacą szafą kablową obejm

 

obwieszczenie

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej