Inwestycje celu publicznego

31.08.2018r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV wraz z rurą HDPE

PL. 6733.6.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 29.08.2018 r., wydana została decyzja Nr 5 / 2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

na rzecz
ENEA Opertor 
ul. Strzeszyńska 58, 60479 Poznań

  

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie linii kablowej SN-15kV wraz z rurą HDPE

 

obejmującego teren działek nr ewid.: 1313/26, 1313/4, 1313/33, 1559/1, 1209/3, 1215, 1214
  obręb Plewiska
gmina Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki,
ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy Urzędu.
 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji - w Rosnowie

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Po Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr Katarzyna Suszczyńska

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej