Inwestycje celu publicznego

29.08.2018r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV oraz stacji transformatorowej SN-15kV/nn-0,4k

PL. 6733.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 24.08.2018 r., wydana została decyzja Nr 5 / 2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

na rzecz
Enea Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

  

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i sieci nn-0,4kV
oraz stacji transformatorowej kompaktowej SN-15kV/nn-0,4kV

 

obejmującego teren działek nr ewid.: 5/51, 5/14, 5/186, 5/147, 5/134, 5/152, 5/219
w Rosnowie
, obr. Rosnowo-Szreniawa,  gmina Komorniki

(ul. Jabłoniowa i Wiśniowa)

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy Urzędu. 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji - w Rosnowie

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Po Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr Katarzyna Suszczyńska

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej