Inwestycje celu publicznego

29.08.2018r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy budynku domu kultury w Szreniawie

PL. 6733.8.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 28.08.2018 r., wydana została decyzja Nr 6 / 2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

na rzecz
Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

  

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

rozbudowie i przebudowie: budynku domu kultury
i części budynku garażowo-gospodarczego, ze zmianą sposobu użytkowania
na cele domu kultury 

 

obejmującego teren częsci działki nr ewid.: 22/4 w Szreniawie

obr. Rosnowo-Szreniawa,  gmina Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Wydział Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy Urzędu. 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji - w Szreniawie

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Po Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr Katarzyna Suszczyńska

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

tel.: 61 / 8 100 665

 

 


 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej