Inwestycje celu publicznego

27.07.2018r. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego dla ENEA w Rosnowie

PL.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

 

Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).

 

 

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia w dnia 27.07.2018r., o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oraz stacji transformatorowej kompaktowej SN-15kV/nn-0,4kV, obejmującej teren działek nr ewid. 5/51, 5/14, 5/186, 5/147, 5/134, 5/152, 5/219 w Rosnowie, obr. Rosnowo-Szreniawa, gm. Komorniki

 

Strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika z treścią w/w postanowień
i dokumentacją sprawy
dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- w miejscu planowanej inwestycji

 

 

Z-ca Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania przestrzennego

Ewa Fiszer

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

Ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

Tel. 61/ 8 100 665

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej