Inwestycje celu publicznego

06.07.2018r. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - podjęcie zawieszonego postępowania dla lokalizacji inwestycji celu publ. dla budowy linii kablowej SN-15kV wraz z rurą HDPE

 

PL.6733.6.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).

 

 

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia z dnia 06.07.2018r., o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka linii kablowej SN-15kV wraz z rurą HDPE, obejmującego teren działek
nr ewid.: 1313/26, 1313/4, 1313/33, 1559/1, 1559/2, 1209/3, 1217, 1215, 1214, obr. Plewiska, gm. Komorniki na wniosek: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika.

Postępowanie podejmuje się w związku z ustąpieniem przyczyn uzasadniających zawieszenie tj. wniosku Inwestora o odwieszenie zawieszonego postępowania i zmiany przebiegu lokalizacji inwestycji wyłączające działki nr ewid.: 1559/2 i 1217 obr. Plewiska.

 

Strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika z treścią w/w postanowień
i dokumentacją sprawy
dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- w miejscu planowanej inwestycji

 

 

 

Z-ca Wójta

mgr Tomasz Stellmaszyk

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

Ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

Tel. 61/ 8 100 665

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej