Inwestycje celu publicznego

02.07.2018r. Obwieszczenie SKO w Poznaniu o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Komorniki w Rosnowie

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji SKO nr SKO.GP.4000.99.2018 z dnia 18 czerwca 2018r., która utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Komorniki nr 15/2017 (sygn. PL.6733.15.2017) z dnia 08.12.2017r.  o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV i sieci nn-0,4kV oraz stacji transformatorowej kompaktowej SN-15kV/nn-0,4kV - na działce nr ewid. 5/44 w Rosnowie (plac zabaw z boiskiem),
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej