Inwestycje celu publicznego

20.06.2018r.Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV wraz z rurą HDPE w Plewiskach

PL. 6733.6.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o  wydaniu  postanowienia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że:

 

Wójt Gminy Komorniki zawiadamia o wydaniu postanowienia w dniu 19.06.2018 r.

zawieszeniu postępowania

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie linii  kablowej SN-15kV wraz z rurą HDPE

 

obejmującego działki nr ewid.: 1313/26,1313/4,1313/33,1559/1,1559/2,1209/3,1217,1215,1214,
obr. Plewiska,  gmina Komorniki

 

na wniosek Inwestora Enea Operator Sp. z o.o. - nie dłużej niz na okres trzech lat od daty zawieszenia postępowania jeżeli żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, wówczas żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta Gminy Komorniki

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

Mgr inż. Ewa Fiszer

 

Sprawę prowadzi:

Ds.. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak

Tel. (61) 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej