Inwestycje celu publicznego

18.06.2018r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV ze słupami oświetleniowymi, w Chomęcic

PL. 6733.7.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 18.06.2018 r., wydana została decyzja Nr 4 / 2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

na rzecz
Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

  

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi oraz wolno stojacą szafka kablową

 

obejmującego teren częsci działki nr ewid.: 118/4 obr. Chomęcice,  gmina Komorniki

(ul. Polna w rejonie działek nr ewid.: od 109/7 do 116)


 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.104 w godzinach pracy Urzędu. 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr inż. Ewa Fiszer

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej