Inwestycje celu publicznego

05.04.2018r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejących wejść do budynku administracyjnego, powiększenie otworów drzwiowych, na dz. n

PL.6733.4.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 05.04.2018 r., wydana została decyzja Nr 3/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz

Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

ul.Dworcowa 5, 62-052 Komorniki  

 

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

rozbudowie istniejących wejść do budynku administracyjnego, powiększenie otworów drzwiowych (poziom piwnicy),
montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu  

obejmującego teren działki nr ewid. 21/4 w Szreniawie, obr. Rosnowo-Szreniawa,  gmina Komorniki


  W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.104 w godzinach pracy Urzędu. 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)  zawiadomienie stron postępowania
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr inż. Ewa Fiszer

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

tel.: 61 / 8 100 665

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej