Inwestycje celu publicznego

20.03.2018r. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy, remontu i modernizacji ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej "organistówki" na ce

PL. 6733.2.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 19.03.2018 r., wydana została decyzja Nr 1/ 2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

wykonaniu robót budowlanych przy zabytku:

przebudowa, remont i modernizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej "organistówki"

na cele społeczno-kulturalne

obejmującego działkę  nr ewid. gruntu 150/1, obręb Komorniki, gm. Komorniki


 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.104 w godzinach pracy Urzędu. 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr inż. Ewa Fiszer

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

tel.: 61 / 8 100 665


 


Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej