Inwestycje celu publicznego

22.02.2018r.-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci gazowej ś/c dn 63 PE, w Plewiskach działki nr 1313/35, 1313/36.

PL.6733.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że:

 

na wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie odcinka sieci gazowej ś/c dn 63 PE

 

obejmującej teren działek nr ewid.: 1313/35, 1313/ w Plewiskach,  gmina Komorniki

(w rejonie ul.Szkolnej)

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Wójt Gminy Komorniki

Mgr inż. Jan Broda

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

ds. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak

Tel. 61 /  8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej