Inwestycje celu publicznego

09.01.2018 - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w sprawie decyzji Wójta Gminy Komorniki nr 6/2017 z dnia 26.05.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji SKO nr SKO.GP.4000.699.2017 z dnia 20.12.2017r., którą umorzono postępowanie odwoławcze w sprawie wydanej decyzji Wójta Gminy Komorniki nr 6/2017 (sygn. PL.6733.6.2017) z dnia 26.05.2017r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej, przewidzianej do realizacji na działce nr 87/4, ark. 30, obręb Wiry. 
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej