Inwestycje celu publicznego

28.12.2017r. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy napowietrznej elektroenergetycznej linii 15kVrelacji Plewiska-Stęszew kolidującej z linią

 PL. 6733.18.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 27.12.2017 r., wydana została decyzja Nr 17/ 2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

przebudowie napowietrznej elektroenergetycznej linii 15 kV relacji Plewiska-Stęszew
kolidującej z napowietrzną jednotorową linią 110 kV relacji Plewiska - Stęszew w przęśle 9-10

obejmującym działki  nr ewid. gruntu 255, 249, 239, 234, 230, obręb Głuchowo, gm. Komorniki


 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.104 w godzinach pracy Urzędu. 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr inż. Ewa Fiszer

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej