Inwestycje celu publicznego

12.12.2017r. Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci SN-15kV i sieci nn-0,4kV i stacji transformatorowej SN-1

PL. 6733.15.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 08.12.2017 r., wydana została decyzja Nr 15/ 2017

O ODMOWIE

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i sieci nn-0,4 kV i stacji transformatorowej kompaktowej SN-15kV/nn-0,4kV

 

obejmującego działek nr ewid. gruntu 5/44, 5/51, 5/14, 5/147, 5/134, 5/152, 5/219

obręb Rosnowo-Szreniawa, gm. Komorniki

(ul. Jabłoniowa i Wiśniowa w Rosnowie)

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.104 w godzinach pracy Urzędu. 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr inż. Ewa Fiszer

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej