Inwestycje celu publicznego

08.11.2017r. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenergetycznej linii 15 kV kolidującej z napowietrzną linią 11

PL.6733.18.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że:

 

na wniosek

ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

reprezentowanej przez pełnomocnikaMarcina Sobczyńskiego

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

przebudowie napowietrznej elektroenergetycznej linii 15 kV relacji Plewiska - Stęszew
kolidującej z napowietrzną jednotorową linią 110 kV relacji Plewiska - Stęszew

w zakresie działek nr ewid.: 255, 249, 239, 234, 230, obr. Głuchowo, gm. Komorniki


 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta Gminy Komorniki

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

Mgr inż. Ewa Fiszer

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

ds. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak

Tel. (61) 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej