Inwestycje celu publicznego

21.07.2017 r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska

PL. 6733.11.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073.)

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 21.07.2017 r., wydana została decyzja Nr 11 / 2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

dla przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska

obejmującego działki:

·         nr ewid.: 1313/10, 1313/24, 1347/1, 1347/3, 1356/3, 1349/6, 1349/7, 1356/1, 1357/1, 1357/3, 1362/1, obręb Plewiska, gmina Komorniki

i

·         nr ewid. 229, obręb Gołuski, gmina Dopiewo.

  

na rzecz: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna reprezentowane przez pełnomocnika Zbigniewa Mroczkowskiego ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki i Gminy Dopiewo

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

Ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej