Inwestycje celu publicznego

21.07.2017 r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy w odcinku od słupa nr 6 do słupa nr 18 napowietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV

PL. 6733.9.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r. , poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073.)

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 21.07.2017 r., wydana została decyzja Nr 10 / 2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie w odcinku od słupa nr 6 do słupa nr 18 napowietrznej elektroenergetycznej
linii 110 kV  relacji Plewiska - Stęszew

obejmującej działki:

na terenie gminy Komorniki:

  • obręb Plewiska nr ewid.: 1415, 1416;
  • obręb Głuchowo nr ewid.: 317, 286/2, 281, 280, 285, 279, 274, 275, 276, 269, 268, 263, 255, 249, 239, 234, 230, 282/7, 231/2, 223/3, 217/2, 210/2, 206/2, 195/2, 190/2, 179/2, 172, 162, 283/6, 161/2, 158/2, 144/2, 284/7, 284/1, 144/1, 142/2, 127/1, 142/1, 143/1, 125/1, 110/1, 109/1, 92/4, 92/1, 90/2, 72/4, 71/4, 56/4, 40/5, 39/6, 24/4, 23/4, 10/3, 8/4, 383/2, 385/2, 385/3, 386/4

oraz działki poza obszarem obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr: 386/1, 386/2, 386/5,

  • obręb Chomęcice nr ewid.: 376/11, 376/12, 379/1, 376/14, 375/6, 374/25, 374/26;

na terenie gminy Dopiewo, obręb Gołuski nr ewid. 336/1.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki i Gminy Dopiewo

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

Ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej