Inwestycje celu publicznego

13.07.2017r.-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulic: Gładysza, Sienkiewicza oraz Kraszewskiego z włączeniem do kanalizacji de

Pl.6733.14.2017


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

na wniosek

Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
reprezentowanej przez P-M Camino Paulina Krzemień, ul. Żołnierzy Lenino 30, 61-694 Poznań

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie ulic: Gładysza, Sienkiewicza oraz Kraszewskiego w Komornikach

z włączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Polnej

obejmującej działki nr ewid.: 33/64, 33/50, 33/56, 33/18, 33/52, 33/22, 32/3, 45/4

obręb Komorniki, gmina Komorniki


 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

mgr inż. Ewa Fiszer

 

Sprawę prowadzi:

Ds.warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak Tel. (61) 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej