Inwestycje celu publicznego

06.07.2017 r.-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr ewid. 694, 655/6 obr Wiry

PL.6733.12.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że:

 

na wniosek

firmy: Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań, reprezentowane przez pełnomocnika Dariusza Zawadę

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV
wraz  z wolnostojącą szafą kablową

 

obejmującej teren działek nr ewid.: 694 i 655/6, obr. Wiry, gmina Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika
z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę,
dotyczącymi przedmiotowej inwestycji
oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach
pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
(tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta Gminy Komorniki

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

Mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ds.. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak  Tel. (61) 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej