Inwestycje celu publicznego

19.06.2017 r.-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska

PL.6733.11.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

na wniosek

firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanej przez Zbigniewa Mroczkowskiego z ENERGOPROJEKT-KRAKÓW S.A., z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 21, 30-019 Kraków

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

rozbudowie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska

obejmującej teren istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska, działki o nr ewid.:

  • 1313/10, 1313/24, 1347/1, 1347/3, 1356/3, 1349/6, 1349/7, 1356/1, 1357/1, 1357/3, 1362/1, obręb Plewiska, gmina Komorniki

i

  • 229, obręb Gołuski, gmina Dopiewo.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dopiewo

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

Sprawę prowadzi:

Ds.. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak Tel. (61) 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej