Inwestycje celu publicznego

14.06.2017 r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej PE fi 110 , na działce nr ewid. 543, obręb Chomęcice

 

PL. 6733.8.2017

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1073.)

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 14.06.2017 r., wydana została decyzja Nr 8 / 2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie odcinka sieci wodociągowej PE Ø 110 długości 64m,

obejmującej część działki nr ewid. 543, obręb Chomęcice, gmina Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki,
ul. Stawna 1, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa
z dnia 14.06.1960r. (tj.
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wójt

Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

Ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

tel.: 61 / 8 100 665

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej