Inwestycje celu publicznego

14.06.2017 r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy w odcinku bramki Plewiska nr 6 napowietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV relacji Plewi

 

PL. 6733.4.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.1073)

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 13.06.2017 r., wydana została decyzja Nr 7 / 2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie w odcinku bramki Plewiska nr 6 napowietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV
relacji Plewiska - Stęszew

 

obejmującej działki nr ewid.: 1313/23, 1313/33, 1347/4, 1373, 1374, 1380, 1381, 1382, 1383, 1386, 1387, 1412, 1385, 1389, 1390, 1391, 1413, 1414, 1415,
obręb Plewiska, gmina Komorniki

 

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.104
w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Gminy Komorniki

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

Ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

tel.: 61 / 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej