Inwestycje celu publicznego

31.05.2017 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy w odcinku od słupa nr 6 do słupa nr 18 napowietrznej elektroenergetyczn

PL.6733.9.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że

na wniosek

  Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez Krystiana Kowalskiego Kierownika Wydziału Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Poznań i udzielonego pełnomocnictwa Panu Marcinowi Sobczyńskiemu z Firmy PBE Elbud Poznań S.A., ul. Zakładowa 10,
62-064 Plewiska,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie w odcinku od słupa nr 6 do słupa nr 18 napowietrznej elektroenergetycznej
linii 110 kV relacji Plewiska-Stęszew

 

obejmującej działki:

na terenie gminy Komorniki:

  • obręb Plewiska nr ewid.: 1415, 1416;
  • obręb Głuchowo nr ewid.: 317, 286/2, 281, 280, 285, 279, 274, 275, 276, 269, 268, 263, 255, 249, 239, 234, 230, 282/7, 231/2, 223/3, 217/2, 210/2, 206/2, 195/2, 190/2, 179/2, 172, 162, 283/6, 161/2, 158/2, 144/2, 284/7, 284/1, 144/1, 142/2, 127/1, 142/1, 143/1, 125/1, 110/1, 109/1, 92/4, 92/1, 90/2, 72/4, 71/4, 56/4, 40/5, 39/6, 24/4, 23/4, 10/3, 8/4, 383/2, 385/2, 385/3, 386/1, 386/2, 386/3, 386/6, 386/5, 386/4;
  • obręb Chomęcice nr ewid.: 376/11, 376/12, 379/1, 376/14, 375/6, 374/25, 374/26;

na terenie gminy Dopiewo, obr. Gołuski nr ewid. 336/1.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dopiewo

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

I Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej