Inwestycje celu publicznego

26.05.2017 r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play POZ0218, na działce nr ewid. 87

PL. 6733.6.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 26.05.2017 r., wydana została decyzja Nr 6 / 2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0218

obejmującej działkę nr ewid. 87/4, obręb Wiry, gmina Komorniki

 

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki,
ul. Stawna 1, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa
z dnia 14.06.1960r. (tj.
Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Luboń

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Komorniki i Urzędu Miasta Luboń

 

 

Wójt

Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista

Ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak

tel.: 61 / 8 100 665

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej