Inwestycje celu publicznego

26.04.2017 r.-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej PE fi 110, na działce nr ewid. 543, obręb Chomęcic

PL.6733.8.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

na wniosek

  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o.,

z siedzibą przy ul. Zakładowej 1, 62-052 Komorniki

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie odcinka sieci wodociągowej PE Ø 110 długości 64m

obejmującej działkę nr ewid. 543, obręb Chomęcice, gmina Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarowania Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ds. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak

Tel. (61) 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej