Inwestycje celu publicznego

28.03.2017r. -Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce 18/14 ob

PL.6733.1.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 28.03.2017 r. wydana została decyzja Nr 4/2017

 

o odmowie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001882_WIE_B (Szreniawa)

sieci łączności bezprzewodowej GSM-R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

dla modernizacji linii kolejowej nr 357,

 obejmującego działkę o nr ewid. 18/14 obręb Rosnowo - Szreniawa, gmina Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 r. (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji  

 

 

 

Wójt

Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej