Inwestycje celu publicznego

20.03.2017 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy w odcinku bramki Plewiska nr 6 napowietrznej elektroenergetycznej linii 110 k

PL.6733.4.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

na wniosek

na wniosek: Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez Krystiana Kowalskiego Kierownika Wydziału Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Poznań i udzielonego pełnomocnictwa Panu Marcinowi Sobczyńskiemu z Firmy PBE Elbud Poznań S.A., ul. Zakładowa 10,
62-064 Plewiska,

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie w odcinku bramki Plewiska nr 6 napowietrznej elektroenergetycznej linii 110 kV relacji Plewiska - Stęszew

 

obejmującej działki nr ewid.: 1313/23, 1313/33, 1347/4, 1373, 1374, 1380, 1381, 1382, 1383, 1386, 1387, 1412, 1385, 1389, 1390, 1391, 1413, 1414, 1415,
obręb Plewiska, gmina Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika
z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę,
dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego
Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego
(tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- W miejscu planowanej inwestycji

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

Sprawę prowadzi:

Ds. warunków zabudowy

Izabella Pawlaczyk-Witczak

Tel. (61) 8 100 665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej