Inwestycje celu publicznego

10.02.2017 r. - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa obiektu radiokomun

PL.6733.1.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o wydaniu postanowienia 

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

 

Wójt Gminy Komorniki zawiadamia

o wydaniu postanowienia z dnia 08.02.2017 r. o podjęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001882_WIE_B (Szreniawa) sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, obejmującego więżę o wysokości do 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu - dojazd oraz ogrodzenie i wewnętrzną linię zasilającą,

na działce o nr ewid. gruntu 18/14 obręb Rosnowo - Szreniawa, gmina Komorniki

 

Strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Biuletyn Informacji Publicznej

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- w miejscowości lokalizacji planowanej inwestycji - m. Szreniawa

 

 

 

Wójt

Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej