Inwestycje celu publicznego

19.01.2017 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa sieci gazowej śr/c na działce nr 1117 obręb

PL.6733.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

na wniosek

Pana Bartosza Buczkowskiego

przedstawiciela firmy GAZ TERM ul. Rumiankowa 2, 62-002 Suchy Las,

działającego w imieniu i na rzecz

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie sieci gazowej śr/c PE Dz 63

obejmującego działkę o nr ewid. 1117 - obręb Komorniki, gm. Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- W miejscu planowanej inwestycji - Komorniki

- Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej