Inwestycje celu publicznego

15.12.2016 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach na

PL.6733.8.2016

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KOMORNIKI
o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
 
Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach
 
obejmującego działki o nr ewid. 150/1 i 150/2
- obręb Komorniki, gm. Komorniki
 
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.
 
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Z up. Wójta
Kierownik Wydziału
Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Gruntami
mgr inż. Ewa Fiszer
 
 
 
 
Obwieszczenie umieszczono na:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki
- w miejscu planowanej inwestycji - Komorniki
- Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor ds. Planowania Przestrzennego
Suszczyńska Katarzyna
Tel. (61) 8 100666
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej