Inwestycje celu publicznego

02.09.2016 r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia - budowa linii SN 15kV, nn 0,4kV i stacji transformatorowej - Rosnowo

PL. 6733.5.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)      

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 02.09.2016 r., wydana została decyzja Nr 12/2016

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:

- linii elektroenergetycznej SN 15kV kablowej o długości do 1,5 km,

obejmującej działki nr ewid.: 5/197, 5/151, 5/152, 5/134, 4, 3/21,

- stacji transformatorowej prefabrykowanej 15kV/0,4kV obejmującej działkę nr 5/197 oraz

- linii elektroenergetnej nn 0,4kV kablowej wraz z złączkami kablowymi o dł. do 1000 m,

obejmującej działki nr ewid.: 5/123, 5/124, 5/125, 5/126, 5/127, 5/128, 5/131, 5/132, 5/133, 5/137, 5/138, 5/139, 5/141, 5/142, 5/143, 5/197, 5/152, 5/151, 5/134, 5/108, 4

- obręb Rosnowo- Szreniawa, gm. Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- BIP UG Komorniki

 

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego i

Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 0666

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej