Inwestycje celu publicznego

26.07.2016r - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia - budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce 539/

PL.6733.6.2016

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że na wniosek Pani Barbary Rychlik działającej w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia MOP 0,5Pa, PE100, SDR11, dn63

obejmującego działkę nr ewid. gruntu 539/9 - obręb Chomęcice, gm. Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji - Chomęcice

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

I Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej