Inwestycje celu publicznego

29.04.2016 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia- budowa gazociągu śc obejmującego działki nr 1154 i 66/1 obręb Komorniki

PL. 6733.4.2016

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.199 ze zm.)      

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 29.04.2016 r., wydana została decyzja Nr 9/2016

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie gazociągu dn 63 PE ś/c obejmującego działki o nr ewid.: 1154, 66/1 (ul. Św. Rocha), gm. Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji

- BIP UG Komorniki

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego i

Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 0666

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej