Inwestycje celu publicznego

18.04.2016r.- Obwieszczenie o ponownym rozpatrywaniu sprawy o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu radiokomunikacyjnego c0001882 WIE B (Szreniawa)

PL.6733.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

   

Zgodnie z art. art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2015 r.199 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że

w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.GP.4000.1017.2015
z dnia 29 marca 2016 r. o uchyleniu w całości i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia
decyzji Wójta Gminy Komorniki z dnia 19 sierpnia 2015 r. nr Pl.6733.2.2015 -  wydanej w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy obiektu radiokomunikacyjnego c0001882 WIE B (Szreniawa) sieci łączności bezprzewodowej GSM-R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
na działce nr ewid. 18/14, położonej w obrębie Rosnowo-Szreniawa gmina Komorniki
 - Wójt Gminy Komorniki ponownie rozpatrzy sprawę wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji
na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Patryka Woźniaka, ATEM-Polska Sp. z o. o. Patryk Woźniak
ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań

   

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - 
w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia
-
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.104/106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - (t.j.Dz.U.2016.23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji - Szreniawa

 

 

 

Z-ca Wójta

mgr Tomasz Stellmaszyk

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Gł. specjalista ds. warunków zabudowy

I.Pawlaczyk-Witczak Tel. (61) 8 100665

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej