Inwestycje celu publicznego

25.03.2016r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu sc,obejmującego dz

Komorniki, dnia 24.03.2016 r.

PL..6733.5.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 267),

 

zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z wniosku złożonego przez Pana Mirosława Leśniczak - Zakład Instalacyjny Leśniczak Mirosław, 61-813 Poznań, ul. Zwierzyniecka 14/16 m.30 działającego w imieniu i na rzecz PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, 61-859 Poznań, ul. Grobla 1

 

dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu dn 63 PE średniego ciśnienia o długości 87,0 mb,  obejmującego działki o nr ewid.: 1154, 66/1, 68/3, 69/3 obręb Komorniki, gmina Komorniki.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

  

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji - Komorniki

- BIP UG Komorniki

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

I Gospodarki Gruntami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666                 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej