Inwestycje celu publicznego

12.02.2016-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R n

PL.6733.1.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Patryka Woźniaka, ATEM-Polska   Sp. z o.o.,ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań

 

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001882_WIE_B (Szreniawa)

 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R

dla modernizacji linii kolejowej, obejmującego więżę o wysokości do 42 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu - dojazd oraz ogrodzenie i wewnętrzną linię zasilającą,

na działce o nr ewid. gruntu 18/14 obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji - Szreniawa

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej