Inwestycje celu publicznego

01.02.2016 - Obwieszczenie o zapoznaniu się z całością akt w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi (ul. Kolejowa) - włączenie pro

 

 

PL.6733.11.2016                                                                        

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.).

 

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z całością akt zgromadzonych w postepowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi (ul. Kolejowa) - włączenie projektowanej ulicy łączącej ul. Strażewicza z ul. Kolejową w Plewiskach, wraz z przebudową linii napowietrznej SN 15 KV na linię kablową oraz budową odcinka kanalizacji deszczowej obejmującego działkę nr ewid. gruntu 1209/3 obręb Plewiska, gm. Komorniki.

 

Informujemy, że wnioskodawca zmienił swój wniosek, zmniejszając obszaru terenu objętego wnioskiem oraz zmniejszając zakres inwestycji objętej wnioskiem przez rezygnację z przebudowy linii napowietrznej SN 15 KV oraz budowy odcinka kanalizacji deszczowej, tym samym ograniczając inwestycję objęta wnioskiem wyłącznie do budowy drogi (ul. Kolejowa) - włączenie projektowanej ulicy.

 

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- w miejscu planowanej inwestycji - Plewiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej