Inwestycje celu publicznego

05.01.2016-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publ. - budowa linii kablowej SN-15 kV na dz. 1313/26, 1313/4, 1313/33, 1313/36 - Plewiska- gm. Komorniki i 228 Gołuski

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej