Inwestycje celu publicznego

05.01.2016-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publ. - budowa gazociągu śc na dz. nr 4 i 31 obręb Rosnowo-Szreniawa

PL. 6733.8.2015                

                                                                                             

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 05.01.2016 r. wydana została decyzja Nr 1/2016

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE

do budownictwa mieszkalnego

obejmującego działki o nr ewid.: 4 i 3/21

obręb Rosnowo-Szreniawa, gm. Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń sołectwo Rosnowo-Szreniawa

- BIP UG Komorniki

 

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego i

Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 0666

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej