Inwestycje celu publicznego

04.01.2016 - Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej SN-15kV, linii kablowej 0,4kV wraz ze złaczami kablowymi oraz

 

PL.6733.10.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia,
że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Elżbietę Szymanowicz, ul. Chopina 1, 61-708 Poznań
 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia polegającego nabudowie linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej, linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15kV, 0,4kVobejmującego działki o nr ewid. 3/21 i 4 obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi
- w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia -
w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.
 Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki- BIP - Urząd Gminy Komorniki- Tablica ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji – Rosnowo, Głuchowo   WójtGminy Komornikimgr inż. Jan Broda     Sprawę prowadzi:Inspektor ds. Planowania PrzestrzennegoSuszczyńska Katarzynawz.  I.Pawlaczyk-WitczakTel. (61) 8 100666
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej