Inwestycje celu publicznego

17.12.2015r- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego -budowa linii kablowej SN-15 kV działki nr.: 1313/26, 1313/4, 1

PL.6733.9.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że na wniosek Pani Hanny Kowalewskiej, działającej w imieniu i na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o., 60-479 Poznań,                     ul. Strzeszyńska 58

 

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie linii kablowej SN-15 kV

- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej hali magazynowo-produkcyjnej

 z wartownią w m. Plewiska przy ul. Kolejowej,

obejmującego działki o nr ewid.: 1313/26, 1313/4, 1313/33, 1313/36

obręb Plewiska, gm. Komorniki

oraz działkę o nr ewid. 228 obręb Gołuski gm. Dopiewo

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dopiewo

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- BIP - Urząd Gminy Dopiewo

- Tablica ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji - Plewiska

- Tablica ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji - Gołuski

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

I Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej