Inwestycje celu publicznego

30.10.2015r- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa gazociągu s/c DN 63 PE na dz. nr 4 i 3/21 obręb Szrenia

 

 

PL.6733.8.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), Wójt Gminy Komorniki zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Dorotę Jahns ul. Stawna 26, 60-185 Skórzewo

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

 

w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE

do budownictwa mieszkalnego

 

obejmującego działki o nr ewid.: 4 i 3/21

obręb Rosnowo-Szreniawa, gm. Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji - Szreniawa

 

 

 

Wójt

Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej