Inwestycje celu publicznego

28.09.2015-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu ść na dz. nr 1154, 66/1, 68/3, 69/3 obr

PL.6733.5.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o wydaniu postanowienia

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

 

Wójt Gminy Komorniki zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 28.09.2015r., o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu dn 63 PE średniego ciśnienia o długości 87,0 mb, obejmującego działki o nr ewid.: 1154, 66/1, 68/3, 69/3 obręb Komorniki, gmina Komorniki, do czasu prawidłowego ustalenia następców prawnych po zmarłym.

 

 

Strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- w miejscu planowanej inwestycji - Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej