Inwestycje celu publicznego

28.08.2015-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce 18/

PL.6733.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 19.08.2015 r. wydana została decyzja Nr 4/2015

 

 

o odmowie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001882_WIE_B (Szreniawa)

 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

dla modernizacji linii kolejowej

obejmującego działkę o nr ewid. 18/14 obręb Rosnowo-Szreniawa,

gmina Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji - Szreniawa

 

 

 

Wójt

Gminy Komorniki

mgr Jan Broda

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej