Inwestycje celu publicznego

04.08.2015-Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z całością akt w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowe

 

 PL.6733.2.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)

 

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z całością akt zgromadzonych w postepowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001882_WIE_B (Szreniawa) sieci łączności bezprzewodowej GSM-R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla modernizacji linii kolejowej obejmującego działkę o nr ewid. 18/14 obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- w miejscu planowanej inwestycji - Szreniawa

 

 

 

 

 

 

Wójt

Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej