Inwestycje celu publicznego

10.06.2015-obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 17/1 obręb Wiry (ul. Żabikowska)

PL. 6733.1.2015                                                                                                              

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

 

Zawiadamia się

że w dniu 09.06.2015 r. wydana została decyzja Nr 2/2015

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

 

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 o długości L=22,0m

obejmującego działkę o nr ewid. 17/1 obręb Wiry (ul. Żabikowska), gmina Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń sołectwo Wiry

- BIP UG Komorniki

 

 

 

Wójt

Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 0666

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej