Inwestycje celu publicznego

15.05.2015-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce

PL.6733.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o wydaniu postanowienia 

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

 

Wójt Gminy Komorniki zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 15.05.2015r., nakładającego na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu:

1)       wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2)       karty informacyjnej przedsięwzięcia (w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 5 ustawy);

3)       poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4)       wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku.

 

- dla inwestycji polegającej na wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001882_WIE_B (Szreniawa) sieci łączności bezprzewodowej GSM-R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla modernizacji linii kolejowej obejmującego działkę o nr ewid. 18/14 obręb Rosnowo-Szreniawa, gmina Komorniki

 

Strony mogą się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Wójta

Inż. Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy

 

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- w miejscu planowanej inwestycji - Szreniawa

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej