Inwestycje celu publicznego

13.04.2015-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 17/1 (ul. Żabikowsk

PL.6733.1.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), Urząd Gminy Komorniki zawiadamia strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Komorniki sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki.

 

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie sieci kanalizacji sanitarnej

PVC Ø 200 o długości L=22 m

obejmującego działkę nr ewid. gruntu 17/1 obręb Wiry, gmina Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP Urząd Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji - sołectwo Wiry

 

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego i

Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej