Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:

a)  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
b)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c)  przenoszenia danych osobowych;
d)  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
e)  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Z pełną treścią obowiązku informacyjnego można się zapoznać poniżej:

  1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY KOMORNIKI
  2. MONITORING WIZYJNY - klauzula informacyjna