Ochrona danych osobowych

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Komorniki, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą przy ul. Stawnej 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Kozik; e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, informowania, prowadzenia postępowań administracyjnych, zawierania i realizowania umów, archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych, realizacji obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, w zakresie kompetencji Gminy, w szczególności:
  1)  spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,
  2)  zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. w szczególności obejmujące sprawy:
       a)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
       b)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
       c)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
       d)   działalności w zakresie telekomunikacji;
       e)   lokalnego transportu zbiorowego;
       f)    ochrony zdrowia;
       g)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
       h)   wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
       i)    gminnego budownictwa mieszkaniowego;
       j)    edukacji publicznej;
       k)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
       l)    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
       m)  targowisk i hal targowych;
       n)   zieleni gminnej i zadrzewień;
       o)   cmentarzy gminnych;
       p)   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
       q)   utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
       r)    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
       s)   wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
       t)    promocji gminy;
       u)   współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573);
       v)   współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
  3)  innych spraw publicznych ustawowo przekazanych;
  4)  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy oraz porozumień;
  5)  zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym aktów prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi.
 5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  1)  dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.);
  2)  dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.);
  3)  dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);
  4)  dane dotyczące członków rodziny (imiona, stopień pokrewieństwa, etc.);
  oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
 6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
  1)  bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
  2)  od innych niż Gmina podmiotów – organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa;
  3)  od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie, w związku z którą konieczne jest podanie Pani/Pana danych osobowych;
  4)  innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w szczególności na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, organom kontrolnym, organom administracji publicznej.
 8. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 9. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
  a.  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  b.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  c.  wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  d.  przenoszenia danych osobowych;
  e.  otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  f.   wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  g.  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z danym postępowaniem administracyjnym.
 11. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Komorniki

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Komorniki

Monitoring wizyjny - klauzula informacyjna

obowiązek informacyjny - Kontrahent

obowiązek informacyjny - pracownik Kontrahenta